ydzf.net
当前位置:首页 >> 八年级上册数学解答题 >>

八年级上册数学解答题

1) 66x+17y=3967 25x+y=1200 答案:x=48 y=47 (2) 18x+23y=2303 74x-y=1998 答案:x=27 y=79 (3) 44x+90y=7796 44x+y=3476 答案:x=79 y=48 (4) 76x-66y=4082 30x-y=2940 答案:x=98 y=51 (5) 67x+54y=8546 71x-y=5680 答案:x=80 y=59 (6

已知角A 角B 角C分别对应a b c,c+a=2b c-a=1/2b 求此图形的形状

m是根号5的整数部分,所以:m=2 n是根号5的小数部分,所以:n=√5 - 2 所以:m-n=2-(√5 - 2) = 4-√5

(2) 18x+23y=2303 74x-y=1998 答案:x=27 y=79 (3) 44x+90y=7796 44x+y=3476 答案:x=79 y=48 (4) 76x-66y=4082 30x-y=2940 答案:x=98 y=51 (5) 67x+54y=8546 71x-y=5680 答案:x=80 y=59 (6) 42x-95y=-1410 21x-y=1575 答案:x=75 y=48 (

1+1=2 追问:我也知道 不过你打错了 回答:怎么错啊?追问:你没有说在什么情况下啊 回答:zai shuxue de jiao du lai kan 1+1=2 yongyuan chengli

初一数学试题 一、填空题(2分*15分=30分) 1、多项式-abx2+ x3- ab+3中,第一项的系数是 ,次数是 . 2、计算:①100*103*104 = ;②-2a3b4÷12a3b2 = . 3、(8xy2-6x2y)

一.填空:1.64的平方根是______, 立方根是__________.2.若一个多边形的内角和是外角和的5倍,则这个多边形是_________边形,其内角和为________.3.数据6、8、9、8、10、8、9、6的平均数为_________,众数是______,中位数是__

八年级上册数学 1.在等腰三角形ABC中,AB=AC=10cm,BC=12cm,求BC边上的高AD的长.解:连结AD.因为等腰三角形的底边的高、中线和顶角的角平分线是合一的 所以BD=6.又∠BDA=90° 由勾股定理得出AD的高为82.直角三角形两直角

=(2√3*√6)/(2√6) =√3 =4-3 =1 =5+4-4√5 =9-4√5 =√[(145+24)(145-24)] =√[(169)*(121)] =√[(13)*(11)] =13*11 =143 =(4√2-2√2)/√2 =(2√2)/√2 =2 =2√3+3√3-√3/3 =5√3-√3/3 =14√3/3

tfsf.net | qmbl.net | pdqn.net | 90858.net | 4405.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ydzf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com