ydzf.net
当前位置:首页 >> 八年级数学题100道 >>

八年级数学题100道

1) 66x+17y=3967 25x+y=1200 答案:x=48 y=47 (2) 18x+23y=2303 74x-y=1998 答案:x=27 y=79 (3) 44x+90y=7796 44x+y=3476 答案:x=79 y=48 (4) 76x-66y=4082 30x-y=2940 答案:x=98 y=51 (5) 67x+54y=8546 71x-y=5680 答案:x=80 y=59 (6

一、判断题(对的在括号里打“√”,错的打“*”) 1. 因为3的平方等于9,所以9的平方根是3. ( ) 2. (-2)2的算术平方根是2 ( ) 3. 实数a的算术平方根一定是非负数 ( ) 4. 负数没有平方根,也没有立方根 ( )

(2) 18x+23y=2303 74x-y=1998 答案:x=27 y=79 (3) 44x+90y=7796 44x+y=3476 答案:x=79 y=48 (4) 76x-66y=4082 30x-y=2940 答案:x=98 y=51 (5) 67x+54y=8546 71x-y=5680 答案:x=80 y=59 (6) 42x-95y=-1410 21x-y=1575 答案:x=75 y=48 (

1.-a2+b2=(b+a)(b-a) 2.(x-1)2-2(x-1)+1 解:原式=(x-1-1)2 =(x-2)2. 3.8x2-10x+2 解:原式=2(4x2-5x+1) =2(4x-1)(x-1) =(4x-1)(2x-2) 4.2a2-4a 解:原式=2a(a-2) 5.4x2-4x+1=(2x-1)2 6.a4b-6a3b+9a2b 解:原式=a2b(a2-6a+9) =a2b(a-3)2 7.x(x-y)-y

1、(X+4)平方=5(x+4)2、(x+1)平方=4x3、(x+3)平方=(1-2x)平方4、2x平方-10x=35、(x+5)平方=166、2(2x-1)-x(1-2x)=07、x平方=648、5x平方-5分之二=09、8(3-x)平方-7210、3x(x+2)=5(x+2) ll、(1-3y)平方+2(3y-1)=012、x平方+2x+3=013、x平

这可是整整100道吧?不够再说,1) 66x+17y=3967 25x+y=1200 答案:x=48 y=47 (2) 18x+23y=2303 74x-y=1998 答案:x=27 y=79 (3) 44x+90y=7796 44x+y=3476 答案:x=79 y=48 (4) 76x-66y=4082 30x-y=2940 答案:x=98 y=51 (5) 67x+54y=

有些题目的图看不出来,要全的,可以找我要答案也有的 一、填空题(本大题含10个小题,每小题2分,共20分) 把答案填在题中横线上或按要求作答.1.当x ____________时,分式 有意义2.分解因式 =____________3.不等式组 的整数

zxsg.net | mqpf.net | 4585.net | gtbt.net | zdly.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ydzf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com